آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود

by AidaùŽ December. 13, 2011 7114 views

آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم
به جز عزیمت نابهنگامم گزیری نبود
چنین انگاشته بودم
آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود

شاملو

  Be the first to like this post
Join the conversation
2
There are 2 comments, add yours!
AidaùŽ 5 years, 5 months ago

:)

5 years, 5 months ago Edited
Amir Honarmand 5 years, 5 months ago

زیبا

5 years, 5 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com