آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود

  • Posted Dec. 13, 2011 by AidaùŽ Viewed 7064 times
  • This is a migrated legacy post. Image resolution is low. Info

آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم
به جز عزیمت نابهنگامم گزیری نبود
چنین انگاشته بودم
آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود

شاملو

Join the conversation!
    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    2 There are 2 comments, add yours!