سیگار پشت سیگار

  • Posted Dec. 15, 2011 by AidaùŽ Viewed 6825 times
  • This is a migrated legacy post. Image resolution is low. Info

اسطوره‌های خاین، در لابلای تاریخ
خوابند عین کفتار، سیگار پشت سیگار
عکس تو بود و قصّه، قاب تو بود و انکار
کوبیدمش به دیوار، سیگار پشت سیگار

کافه گالری
خانه ی هنرمندان
24 آذر یک هزار و سیصد نود خورشیدی

Join the conversation!
    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    2 There are 2 comments, add yours!