شهر من , من به تو می اندیشم. نه به تنهایی خویش

by Aida Ra December. 25, 2011 7687 views

شهر من من به تو می اندیشم نه به تنهایی خویش
از پس شیشه تو را می بینم که گرفتی مرا در بر خویش

  Be the first to like this post
Join the conversation
2
There are 2 comments , add yours!
Mujay 9 years, 2 months ago

nice !

9 years, 2 months ago Edited
Masoud Ahmadpoor 9 years, 2 months ago

و این شهر به تو نمی اندیشد
تو را در خود می فشرد
تو صدای شکستن استخوانهایت را نمی شنوی
چون داری به شهر خود می اندیشی
..................................................
می دونی این طور عکاسی جرمه؟ پشت پنجره از خونه های مردم؟
صرفنظر ازین موضوع ، چرا نمی ری از تو خیابون عکس بگیری
هرچند آنجا هم جرمه و ممکنه گرفتار بشی
اصلا برای چی عکس می گیری؟ بنشین نقاشی بکش :))

9 years, 2 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com