Aida Ra's posts from January 2012

و عشقت پیروزی آدمی ست هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که به هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را مته…
Up
Copyright @Photoblog.com