Akasbashi's PhotoBlog

در مراسم عقد مندایی،نان یکی از نشانه های برکت الهی بوده که توسط روحانی از سمت آسمان گرفته شده و به دست داماد داده می شود و سپس از دست داماد نیز گرفته می شود و ب…

اکلیل(eklil) در زبان مندایی به معنای تاج می باشد،و منظور از آن تاج در واقع شاخه ای از گیاه یاس معطر و تازه است که منداییان پس از انجام تعمید بر سر خود و در زیر…

خوزستان و معظلی به نام بنزین!!! استان نفت خیز خوزستان،که در واقع بیش از 70 در صد از تمامی ذخایر نفتی کشور را داراست،هم اکنون همراه با بسیاری دیگر از مناطق و نوا…

روحانیون مندایی، در هر کدام از مراسم و مناسک خود که درفش برافراشته گردد،به اتفاق سایر روحانیون،با محوریت درفش ،گرد هم آمده و بر عهد و پایداری بر راستی و درستی و…

در آیین منداییت زنان نیز علاوه بر تعمیدهای معمول،یک پس از زایمان و نیز دو هفته بعد از ازدواج در آب جاری تعمید می گردند.لباسهای دینی زنان نیز لباسی خاص بوده ولی…

در آیین منداییت،کودکان نیز،اعم از دختر یا پسر در سن قانونی می بایست که توسط روحانی تعمید داده شوند. از آنجا که خود کودک قادر به قرائت بوثه های القاء شده از سوی…

در میان منداییان،درفش حکم اعلام وجود و ادامهء حیات و حضور را داردو همان نقشی را برای صبی ها ایفا می کند که درفش کاویان برای ایرانیان باستان ایفا می نمود.درفش د…

بر روی مزار منداییان یک نقش از درفش که نشان و نماد دینی مندائیان محسوب می گردد دیده می شود و نیز علاوه بر نام قانونی فرد ،ملواشه(نام دینی) فرد نیز قید می گردد.ق…
Up
Copyright @Photoblog.com