نان در مراسم عقد

by Akasbashi December. 16, 2007 13883 views

در مراسم عقد مندایی،نان یکی از نشانه های برکت الهی بوده که توسط روحانی از سمت آسمان گرفته شده و به دست داماد داده می شود و سپس از دست داماد نیز گرفته می شود و به دهان عروس گذاشته می شود که معنای آن را شاید بتوان بدینگونه تفسیر نمود:
رزق و روزی را خداوند بر انسانها ارزانی داشته و روحانیون به عنوان واسطهء رحمت الهی آنرا به دست مردان ساعی و کوشا می رسانند و مردان نیز وظیفهء ادارهء خانواده و ارتزاق اعضاء آنرا بر عهده دارند.

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com