Popular 305 posts on PhotoBlog.com

حمام علي قلي آقا به همراه مجموعه بناهاي عمومي ديگر از جمله مسجد و بازارچه از دوره صفويه باقي مانده است باني اين بناها علي قلي آقا از خواجگان حرم شاه سليمان و شا…
Up
Copyright @Photoblog.com