Popular Congeeatbottom posts on PhotoBlog.com

28/7/2017 今日冇出街 特登落街買左個四重芝士孖堡食 點知中哂伏 唉 之後就自己炒左個公仔麵食🙈 然後就等今晚食蒸海鮮 真係好好食架 多謝你同我一齊努力咁換返黎🙈🙈 下次比你試下 嘻嘻 今日你又要通頂啦 希望你可以早啲返屋企休息一下啦😢😢😢😢
Up
Copyright @Photoblog.com