Popular Masoud Ahmadpoor posts on PhotoBlog.com

گردی شدم کردی به پا پایی به گل ماند در گدار حتی اگر گردم گلی پژمرده خواهد یار من آن سان که می بندد گلی دل بر ملخ بین شاپرک پر بسته روی شاخه ای دل بسته بر اشعا…

مرغي شنيده ناله ام از لانه پر زد ابري بديده اشکم و رعدي دگر زد دل داده بودم تا نهم سر روي سينه ش دل برد و در سيني نهاد آنگه که سر زد ما را چه شد بعد از تمام سر…
Up
Copyright @Photoblog.com