اسطوره نمی میرد

تقریبا از ساعت 15:30 که رسیدیم سر مزار زنده یاد ناصر حجازی ، انبوه جمعیت بود که برای فاتحه خوانی و به آنجا می امدند . حتی 3 نفر را دیدم که روز قبل از خوزستان آمده بودند . چیزی که دیدم همه جور آدم از هر قشری میامد و این نشون دهنده مردمی بودن اسطوره فوتبال ایران است . ناصر حجازی در قلب تک تک دوستدارانش زنده است

اسطوره پس از مرگ هم باعث خیر شد؛ چه قهرمانانی که در این قطعه دفن نشده بودند و هواداران ناصر خان بودند که برای آن ها هم فاتحه خواندند .

Join the conversation!
    Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
    Login Sign up

    4 There are 4 comments, add yours!