اسطوره نمی میرد

تقریبا از ساعت 15:30 که رسیدیم سر مزار زنده یاد ناصر حجازی ، انبوه جمعیت بود که برای فاتحه خوانی و به آنجا می امدند . حتی 3 نفر را دیدم که روز قبل از خوزستان آمده بودند . چیزی که دیدم همه جور آدم از هر قشری میامد و این نشون دهنده مردمی بودن اسطوره فوتبال ایران است . ناصر حجازی در قلب تک تک دوستدارانش زنده است

اسطوره پس از مرگ هم باعث خیر شد؛ چه قهرمانانی که در این قطعه دفن نشده بودند و هواداران ناصر خان بودند که برای آن ها هم فاتحه خواندند .

  Login or Signup using following options to comment Login or Signup below to comment
  Login Sign up

  There are 4 comments, add yours!

  More articles from Emirzaei

  ofmedia.ir

  # by emirzaei
  posted on Aug. 08, 2014

  ofmedia.ir

  # by emirzaei
  posted on Aug. 07, 2014

  ofmedia.ir

  # by emirzaei
  posted on Aug. 06, 2014

  ofmedia.ir

  # by emirzaei
  posted on Aug. 05, 2014

  Desert Maranjab

  # by emirzaei
  posted on July 11, 2014

  Desert Maranjab _ IRAN

  # by emirzaei
  posted on July 10, 2014

  Back to top