اسطوره نمی میرد

by Emirzaei May. 26, 2011 2359 views

تقریبا از ساعت 15:30 که رسیدیم سر مزار زنده یاد ناصر حجازی ، انبوه جمعیت بود که برای فاتحه خوانی و به آنجا می امدند . حتی 3 نفر را دیدم که روز قبل از خوزستان آمده بودند . چیزی که دیدم همه جور آدم از هر قشری میامد و این نشون دهنده مردمی بودن اسطوره فوتبال ایران است . ناصر حجازی در قلب تک تک دوستدارانش زنده است

اسطوره پس از مرگ هم باعث خیر شد؛ چه قهرمانانی که در این قطعه دفن نشده بودند و هواداران ناصر خان بودند که برای آن ها هم فاتحه خواندند .

  Be the first to like this post
Join the conversation
4
There are 4 comments, add yours!
Masoud Ahmadpoor 6 years, 3 months ago

همه رفتنی اند

6 years, 3 months ago Edited
Meka 6 years, 3 months ago

روحش شاد

6 years, 3 months ago Edited
Dzmitry Samakhvalau 6 years, 3 months ago

interesting

6 years, 3 months ago Edited
Anggrekfoto 6 years, 3 months ago

nice set.

6 years, 3 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com