رضايت و حق شناسي در چشمان فليسيا برق مي زد. سبكي نامنتظر چنان طراوتي به چهره اش داد كه وقتي مندو به ياد آورد كه اين زيبايي را براي هميشه از دست داده است بار ديگ…
Up
Copyright @Photoblog.com