Hardy Kwan's hardykwan Posts

昔者莊周夢為蝴蝶,栩栩然蝴蝶也。 自喻適志與!不知周也。 俄然覺,則蘧蘧然周也。 不知周之夢為蝴蝶與? 蝴蝶之夢為周與? 周與蝴蝶則必有分矣。 此之謂物化~~~ Hardykwan [my.nphoto.net]
Up
Copyright @Photoblog.com