Joshvincent's PhotoBlog

MI - Saying Goodbye

# by joshvincent
posted on Aug. 17, 2013

MI - Day 7

# by joshvincent
posted on Aug. 16, 2013

MI - Day 6

# by joshvincent
posted on Aug. 15, 2013

MI - Day 5

# by joshvincent
posted on Aug. 14, 2013

MI - Day 4

# by joshvincent
posted on Aug. 13, 2013

MI - Day 3

# by joshvincent
posted on Aug. 12, 2013

MI - Day 2

# by joshvincent
posted on Aug. 11, 2013

Michigan 2013 - We Arrive

# by joshvincent
posted on Aug. 10, 2013

Happy Mothers Day

# by joshvincent
posted on May 12, 2013

Kids and Kites Festival

# by joshvincent
posted on May 05, 2013

Shabbat Dinner

# by joshvincent
posted on May 03, 2013

Bonfire

# by joshvincent
posted on April 27, 2013

Bagels and Doughnuts

# by joshvincent
posted on April 21, 2013

Shabbat Dinner

# by joshvincent
posted on April 19, 2013

Breakfast

# by joshvincent
posted on April 07, 2013

Lunch and Playing

# by joshvincent
posted on March 28, 2013

Second Seder

# by joshvincent
posted on March 26, 2013

First Seder

# by joshvincent
posted on March 25, 2013