آبشار خفر

by Majid Gerivani October. 22, 2007 39285 views

روستای خفروآبشارآن

  Be the first to like this post
Join the conversation
6
There are 6 comments , add yours!
Vahid.Fallahi 13 years, 5 months ago

سلام مجید اقا . نزدیک مشهد آبشارهای اخلمد خیلی شبیه همین آبشار هستند ( 3 آبشار متوالی ) ولی زیباترین آبشاری که من دیده ام آبشار کبود وال بود در نزدیکی علی آباد کتول مازندران . در نوروز که ما رفتیم مسیر دشوار این آبشار تماما مملو از گلی عمیق و چسبناک بود و رسیدن به آبشار به سختی میسر شد . مخصوصا برای من با این زانوی آسیب دیده . ولی به همه ی سختیهایش می ارزید . فوق العاده زیبا بود .

13 years, 5 months ago Edited
Anna 13 years, 5 months ago

Beautiful!!!

13 years, 5 months ago Edited
Neda 13 years, 6 months ago

nice set :)

13 years, 6 months ago Edited
Majid Gerivani 13 years, 6 months ago

No it's near to Isfahan

13 years, 6 months ago Edited
Mazda Rahimi 13 years, 6 months ago

Nice set, I like #4,9 the most

13 years, 6 months ago Edited
Reza Mahmodi Manesh 13 years, 6 months ago

har koja meebinam zibast/
IRAN vatne man.
I wish you happiness..../

13 years, 6 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com