روستای مصر mesr village

by Majid Gerivani April. 15, 2008 18917 views

جايي بسيار دور از شهر هاي شلوغ، درست نزديك به مركز پهنه يك ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود و هشت كيلومتر مربعي ايران و در ميانه كويري پهناور، روستايي به نام «مصر» واقع است. روستايي كه درست مثل خود كوير شگفت است و حير ت انگيز هرچند كه پهنه ها، بلندي ها و پستي هاي طبيعت سراسر شگفتي است; اما شگفتي منحصربه فردي است، شگفتي كوير! افسوني كه تنها با حضور قابل درك است. نه متن، نه عكس و نه هيچ رسانه ديگري حتي نمي تواند روياي كوير را تمام و كمال زنده كند. روستاي مصر با سكنهاي كم تر از 40 خانوار در 45 كيلومتري شرق «جندق» واقع است. شهر كوچك كويري درست در ميانه راه دامغان به نايين و اصفهان. جاده اي آسفالته و افزون بر 500 كيلومتر طول; اما فرعي و بسيار كم رفت و آمد

  Be the first to like this post
Join the conversation
9
There are 9 comments , add yours!
Kojaey 12 years, 6 months ago

حس غریبی داره
بسیار زیبا در امده

12 years, 6 months ago Edited
Neda 12 years, 11 months ago

Pacific desert :)

12 years, 11 months ago Edited
Basir Seerat 12 years, 11 months ago

wanderful set . its beutiful place ,

12 years, 11 months ago Edited
Mehrdad Rahmani 13 years ago

chera derakhthaye nakhl khoshk shode-and?

13 years ago Edited
Mehrdad Rahmani 13 years ago

Great shots of original natuer.Good luck!

13 years ago Edited
David Cardona 13 years ago

Great post! A plenty of hope and beauty serie! Thanks for sharing!

13 years ago Edited
Amin 13 years ago

سلام خیلی زیبا بود

13 years ago Edited
Sendao 13 years ago

wow - fantastic shots!

13 years ago Edited
Eric J H Joyce 13 years ago

What a great set, thanks for sharing.

13 years ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com