Majid Gerivani's posts from April 2009

شاید همه ما حداقل یکبار فیلم از“کرخه تا راین”رودیده باشیم من این فیلم روتوی دوران نوجوانیم دیدم وخیلی دلم میخواست “خانه جانبازان” ایران رو ازنزدیک ببینم خب خدار…
Up
Copyright @Photoblog.com