خانه جانبازان ایران درکلن آلمان

by Majid Gerivani April. 09, 2009 20739 views

شاید همه ما حداقل یکبار فیلم از“کرخه تا راین”رودیده باشیم من این فیلم روتوی دوران نوجوانیم دیدم وخیلی دلم میخواست “خانه جانبازان” ایران رو ازنزدیک ببینم خب خداروشکر این فرصت توی سفراخیرم به آلمان دست داد جای همگی شما خالی یکی ازجاهایی بود که آدم بی اختیاردلش میخواد چند رکعت نماز بخونه نمیدونم چرا ولی به ما که یه همچین حسی داد بازم جای همگی شما خالی

  Be the first to like this post
Join the conversation
2
There are 2 comments , add yours!
Sorkhkhah 10 years, 4 months ago

از خدا نخواهید که زندگیتان را آسانتر کند , دعا کنید

که شما را مقاوم تر کند .

10 years, 4 months ago Edited
David Cardona 11 years, 11 months ago

Great urban post. Thanks for sharing!

11 years, 11 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com