Mehrjardy's posts from November 2008

…پوشانده اند صبح ترا ابرهای تار …تنها به این بهانه که بارانی ات کنند کلاغی در سرم…سنگی در دستم…از خودم میترسم وای باران باران…شیشه ی پنجره را باران شست…از دل من…
Up
Copyright @Photoblog.com