10/01/2020. Zaczęło się w Zakopanem (cz.17)

by Krystyna Knypl January. 10, 2020 59 views

Poprzedni odcinek

Poszukiwanie w internecie przynoszą nowe dane - dziś trochę więcej informacji o pradzidku Stanisławie Hublewskim.

# 1 Stanisław Hublewski

# 1 Stanisław Hublewski

Stanisław Hublewski pracowała w Urzędzie Skarbowym

# 2 Na odwróćie pocztówki na;pisani

# 2 Na odwróćie pocztówki na;pisani

Historia Skarbowości na Lubelszczyźnie

W 1918 roku przed tworzącymi się władzami niepodległego państwa polskiego stanęło trudne zadanie budowy aparatu skarbowego. Bowiem na terenie objętym przez odrodzoną państwowość polską funkcjonowało aż dziewięć porządków prawnych (niemiecki, pruski, system Górnego Śląska, okupacyjny system niemiecki, węgierski, austriacki, okupacyjny system austro-węgierski, rosyjski oraz specjalny system Królestwa Kongresowego).

Na Lubelszczyźnie przejęcie administracji po byłej okupacji austriackiej odbyło się 5 listopada 1918 r., wówczas władzę skarbową w zakresie podatków bezpośrednich sprawowały utworzone w każdym powiecie inspektoraty skarbowe, w których powstały kasy skarbowe. Taka organizacja skarbowości na Lubelszczyźnie obowiązywała do 1920 r., tj. do dnia 1 kwietnia 1920, kiedy powstała w Lublinie Izba Skarbowa. Lubelska Izba Skarbowa mogła powstać dzięki ustawie z dnia 31 lipca 1919 roku. Na mocy tej ustawy powołano izby skarbowe podległe bezpośrednio Ministerstwu Skarbu. Każdej izbie skarbowej w jej okręgu podlegały bezpośrednio urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych, urzędy skarbowe akcyz i monopoli skarbowych oraz kasy skarbowe. Urzędom skarbowym akcyz i monopoli podlegała bezpośrednio kontrola skarbowa.

Jednakże wcześniej Stowarzyszenie Urzędników Państwowych Polaków w Lublinie już 15 listopada 1918 r. wystąpiło do Ministra Skarbu w Warszawie z wnioskiem o powołanie konkretnych osób na stanowiska w urzędach polskich. Nabór pracowników do tworzonej administracji publicznej rozpoczął się już jesienią 1918r. Osoby starające się o pracę w administracji skarbowej musiały wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

W dniu 24 grudnia 1918 r. udzielono delegacji Henrykowi Kwiatkowskiemu na funkcję członka Delegacji Ministerstwa Skarbu ds. kasowych w woj. lubelskim.
W latach 1920-1939 władzę skarbową II instancji na obszarze całego województwa sprawowała Izba Skarbowa. Początkowo jej działalnością objętych było 19, a następnie 18 powiatów, 33 miasta oraz 277 gmin wiejskich całego województwa. Pierwotnie Izba Skarbowa posiadała cztery wydziały: ogólny, podatków bezpośrednich i opłat skarbowych, kasowy oraz akcyz i monopoli państwowych. Od 15 grudnia 1921 roku utworzono wydział opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn.
W 1934 r. w okręgu Izby Skarbowej zatrudnionych było 1112 osób. Pracownicy, od których wymagano wysokich kompetencji podlegali corocznej ocenie pracowniczej.
W okresie przedwojennym władze pierwszej instancji w okręgu Izby Skarbowej w Lublinie składały się z 20 urzędów skarbowych (17 w powiatach i 3 w Lublinie), z jednego Urzędu Opłat Stemplowych oraz 3 Urzędów Skarbowych Akcyz i Monopolów Państwowych.

Źródło: http://lublin-ap-arch.mf.gov.pl/izba-skarbowa-w-lublinie/dzialalnosc/publikacje

# 3 Informacją o tym że pradziadek Stanisła Hublewski był pracownikiem Izby Skarbowej

# 3 Informacją o tym że pradziadek Stanisła Hublewski był pracownikiem Izby Skarbowej

Źródło:

https://tiny.pl/t87tg

# 4 Stanisław Hublewski naczelnikiem Kasy Skarbowej w Siedlacach

# 4 Stanisław Hublewski naczelnikiem Kasy Skarbowej w Siedlacach

Szukam dalej

# 5 Data nominacji

# 5 Data nominacji

Następny odcinek

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com