8/01/2021. Marketing Modified Mind

by Krystyna Knypl January. 08, 2021 572 views

Never in the history of mankind has man been exposed to such a massive attack of intentionally constructed information. The scale of impact on the human mind is enormous for several reasons: #There are excellent, effective, fast, mass media available

#producers of goods of all kinds needed by man to a greater or lesser extent have an unsuspecting appetite for more and more profits

# A modern man bombarded with ads broadcasted around the clock, present everywhere in public and private space has no chance to experience the state of his needs

The result is a Marketing Modified Mind.

# 1 Port lotniczy w Pradze, reklamy  na siedzeniach

# 1 Port lotniczy w Pradze, reklamy na siedzeniach

Nigdy w dziejach ludzkości człowiek nie był eksponowany na tak zmasowany atak intencyjnie skonstruowanych informacji. Skala oddziaływania na umysł ludzki jest olbrzymia z kilku powodów: #istnieją znakomite, skuteczne, szybkie, masowo dostępne środki przekazu

#producenci dóbr wszelakich potrzebnych człowiekowi w mniejszym lub większym stopniu mają niezaspokajalny apetyt na więcej i więcej zysków

#współczesny człowiek bombardowany reklamami nadawanymi całodobowo, obecnymi wszędzie w przestrzeni publicznej i prywatnej nie ma szans na doznawanie stanu zaspokojenia swoich potrzeb

W rezultacie formułuje się Umysł Zmodyfikowany Marketingowo.

@ mimax2 / Krystyna Knypl

Tiffany Dover została napadnięta przez spiskowych szaleńców, kiedy doniesiono, że zmarła po otrzymaniu szczepionki. Kiedy okazało się, że żyje, twierdzili wtedy, że żywa kobieta była aktorem kryzysowym. Musiała wydostać się z mediów społecznościowych, ponieważ była prześladowana.

Wciąż jej szukają, więc mogą nadal twierdzić, że nie żyje od szczepionki i jest teraz grana przez aktorkę. Jej prywatność i bezpieczeństwo zniknęły.

Dlaczego miałby pani wspominać o tym jako o przykładzie braku komunikacji? Czy uważa Pani, że jest ona zobowiązana do pozostawania do dyspozycji szaleńców? Ty tylko utrwalasz krzywdę.

Moja odpowiedź:

Tiffany Dover zdecydowała się być osobą publiczną. Jej krzywdę spowodowali ci którzy ją błędnie zakwalifikowali do bycia ambasadorem szczepień - nie powinna osoba z obciążeniami zdrowotnymi ( w wywiadzie reakcje vasovagalne) kwalifikowana do takiego trybu szczepień.

Jej krzywdę utrwalają ci którzy dramatycznie nieudolnie ukrywają fakty na temat co się z nią stało dalej.

Wymienienie jej nazwiska w moim felietonie jako jednego z przykładów błędów popełnionych przy kwalifikowaniu do szczepień ma na celu uświadomienie ludziom oraz błędów popełnianych przez CHI Hospital nie jest krzywdą lecz próbą uświadomienia, że odpowiedzialni za tę strategię informacyjną źle postępują.

Interesuję się marketingiem, mam zaliczone seminarium prowadzone przez prof. Philippa Kotlera ( nr 1 nazwisko na świecie w tej dziedzinie), słuchałam wykładów prof. Marsha Vanderford, pogłębiam tę wiedzę od wielu lat i dzielę się nią z międzynarodową społecznością lekarską.

Jeżeli na kogoś pokazujesz palcem wskazującym i mówisz "jesteś winna!), to zauważ, że trzy palce są skierowane są w twoją stronę.

Rzymianie mówili "qui tacet, consentire videtur" - czyi ci którzy milczą pozwalają /akceptują - milczący szefowie Tiffany przyzwalają na jej krzywdę. Ja z tym nie mam nic wspólnego.

Tiffany Dover decided to be a public figure.

Her harm was caused by those who mistakenly qualified her to be a vaccination ambassador - a person with a health burden (vasovagal reactions in an interview) should not be qualified for such a vaccination.

Her harm is perpetuated by those who dramatically fail to hide facts about what happened to her next.

The purpose of mentioning her name in my column as one of the examples of mistakes made in qualifying for vaccinations is not to make people aware of the mistakes made by CHI Hospital, but to make them aware that those responsible for this information strategy are not doing the wrong thing.

I am interested in marketing, I have a passed seminar conducted by Prof. Philipp Kotler (no. 1 name in the world in this field), I have listened to lectures given by Prof. Marsh Vanderford, I have been deepening this knowledge for many years and I share it with the international medical community.

If you point your index finger at someone and say "you're guilty!), notice that three fingers are pointing in your direction.

The Romans said "qui tacet, consentire videtur". - whose silent bosses allow / accept - Tiffany's silent bosses allow her harm. I have nothing to do with this.

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com