29/04/2021. Bemarituzumab badanie kliniczne pierwszej fazy

by Krystyna Knypl April. 29, 2021 183 views

Cel badania:

Ocena bezpieczeństwa, farmakokinetyki i wstępnej aktywności bemarituzumabu u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego (GEA) z ekspresją FGFR2b.

Pacjenci i metody:

FPA144-001 było wieloośrodkowym badaniem fazy I, otwartym, składającym się z następujących 3 części: część 1a obejmowała eskalację dawki u pacjentów z nawracającymi guzami litymi w dawkach od 0. 3 do 15 mg/kg; część 1b obejmowała eskalację dawki u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium; a część 2 obejmowała rozszerzenie dawki u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium, u których stwierdzono nadekspresję FGFR2b na różnych poziomach (4 kohorty; wysoka, średnia, niska i bez nadekspresji FGFR2b) oraz 1 kohorta pacjentów z rakiem pęcherza moczowego w zaawansowanym stadium, u których stwierdzono nadekspresję FGFR2b.

Wyniki:

Siedemdziesięciu dziewięciu pacjentów zostało włączonych do badania; 19 zostało włączonych do części 1a, 8 do części 1b, a 52 do części 2. Nie odnotowano żadnych działań toksycznych ograniczających dawkę, a zalecana dawka została określona jako 15 mg/kg co 2 tygodnie na podstawie bezpieczeństwa, tolerancji, parametrów farmakokinetycznych i aktywności klinicznej. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem (TRAE) były: zmęczenie (17,7%), nudności (11,4%) i suchość oka (10,1%). TRAE stopnia 3 obejmowały nudności (2 pacjentów) oraz niedokrwistość, neutropenię, zwiększenie aktywności AST, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, wymioty i reakcję na wlew (po 1 pacjencie). U trzech (10,7%) z 28 pacjentów przydzielonych do kohorty otrzymującej dawkę ≥ 10 mg/kg co 2 tygodnie przez ≥ 70 dni wystąpiły odwracalne TRAE rogówkowe stopnia 2. Nie zgłaszano TRAE stopnia ≥ 4. Pięciu (17,9%; 95% CI, 6,1% do 36,9%) z 28 pacjentów z GEA o wysokiej ekspresji FGFR2b miało potwierdzoną częściową odpowiedź.

Wnioski: Ogólnie rzecz biorąc, bemarituzumab wydaje się być dobrze tolerowany i wykazał aktywność pojedynczego leku jako terapii późnej linii u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium. Bemarituzumab jest obecnie oceniany w połączeniu z chemioterapią w badaniu III fazy jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium z wysoką ekspresją FGFR2b.

# 1

# 1

Źródło:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167861/

Protokół badania na www.clinicaltrials.gov

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03343301

Dotychczasowe dane opublikowane

# 2

# 2

Phase I Escalation and Expansion Study of Bemarituzumab (FPA144) in Patients With Advanced Solid Tumors and FGFR2b-Selected Gastroesophageal Adenocarcinoma

CEL

Ocena bezpieczeństwa, farmakokinetyki i wstępnej aktywności bemarituzumabu u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka i połączenia żołądkowo-przełykowego (GEA) z ekspresją FGFR2b.

PACJENCI I METODY

FPA144-001 było wieloośrodkowym badaniem fazy I, prowadzonym metodą otwartej próby, składającym się z 3 części: część 1a obejmowała eskalację dawki u pacjentów z nawrotowymi guzami litymi w dawkach od 0. 3 do 15 mg/kg; część 1b obejmowała eskalację dawki u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium; a część 2 obejmowała rozszerzenie dawki u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium, u których stwierdzono nadekspresję FGFR2b na różnych poziomach (4 kohorty; z wysoką, średnią, niską i bez nadekspresji FGFR2b) oraz 1 kohorta pacjentów z rakiem pęcherza moczowego w zaawansowanym stadium, u których stwierdzono nadekspresję FGFR2b.

WYNIKI

Do badania włączono 79 pacjentów; 19 z nich włączono do części 1a, 8 do części 1b, a 52 do części 2. Nie odnotowano żadnych działań toksycznych ograniczających dawkę, a zalecaną dawkę ustalono na 15 mg/kg co 2 tygodnie na podstawie bezpieczeństwa, tolerancji, parametrów farmakokinetycznych i aktywności klinicznej. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem (TRAE) były: zmęczenie (17,7%), nudności (11,4%) i suchość oka (10,1%). TRAE stopnia 3 obejmowały nudności (2 pacjentów) oraz niedokrwistość, neutropenię, zwiększenie aktywności AST, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, wymioty i reakcję na wlew (po 1 pacjencie). U trzech (10,7%) z 28 pacjentów przydzielonych do kohorty otrzymującej dawkę ≥ 10 mg/kg co 2 tygodnie przez ≥ 70 dni wystąpiły odwracalne TRAE rogówkowe stopnia 2. Nie zgłaszano TRAE stopnia ≥ 4. Pięciu (17,9%; 95% CI, 6,1% do 36,9%) z 28 pacjentów z GEA o wysokiej ekspresji FGFR2b miało potwierdzoną częściową odpowiedź.

PODSUMOWANIE

Ogólnie rzecz biorąc, bemarituzumab wydaje się być dobrze tolerowany i wykazuje aktywność pojedynczego leku jako terapia późnej linii u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium.

Bemarituzumab jest obecnie oceniany w połączeniu z chemioterapią w badaniu III fazy jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z GEA w zaawansowanym stadium z wysoką ekspresją FGFR2b.

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.19.01834

Wysoka ekspresja FGFR2b

Receptor czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGFR2) znany również jako CD332 (cluster of differentiation 332) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FGFR2 znajdujący się na chromosomie 10. FGFR2 jest receptorem dla czynnika wzrostu fibroblastów.

Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów czynnika wzrostu fibroblastów, w której sekwencja aminokwasów jest wysoce konserwowana pomiędzy członkami i w toku ewolucji. Członkowie rodziny FGFR różnią się od siebie powinowactwem do ligandów i rozmieszczeniem tkankowym. Pełnowartościowe białko reprezentatywne składa się z regionu zewnątrzkomórkowego, złożonego z trzech domen immunoglobulinowych, pojedynczego hydrofobowego segmentu rozdzielającego błonę oraz cytoplazmatycznej domeny kinazy tyrozynowej. Zewnątrzkomórkowa część białka oddziałuje z czynnikami wzrostu fibroblastów, uruchamiając kaskadę sygnałów, które ostatecznie wpływają na mitogenezę i różnicowanie.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibroblast_growth_factor_receptor_2

W 2014 roku rozpoczęto badania kliniczne mające na celu leczenie guzów żołądka wykazujących nadekspresję FGFR2b.

@mimax2 / Krystyna Knypl

P.S. W badaniu brało udział Europejskie Centrum Zdrowia w Owocku (2 pacjentów) Klinika  Onkologii nr tel. 22 710 30 25

https://ecz-otwock.pl/557/rak-zoladka-i-przelyku-2-3

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com