♥ القران

by Ricardo February. 14, 2009 4561 views

من اونو چند وقت پیش دریافت کردم. اون قرآن منه که کسی بهم داده. کسی که به من عشق می روزه. من هم قرآن رو دوست دارم چون زیباست و کار خوبیه. موقع خوندنش احساس خوبی دارم و حس می کنم هر کلمه ای به زیبایی ساخته شده. در یکی از صفحات آن او چیز ویژه ای را مخفی کرده است. دعا از طرف شخصی، مراقبت از مردم و خانواده.
من می بایست تشکر کنم از این مرد و همچنین از همسرش. آنها همیشه در قلب من هستند. با وجود اینکه جهان آنقدرها که به نظر می رسد نزدیک نیست. من وانمود نمی کنم اگر با ذهنی باز بگویم که من دروغ نمی گویم هنگامیکه بگویم من قدر این کتاب را می دانم.
کتابی که برای بعضی از مردم خوب و برای بعضی بد است.
من مراقب خودم و کتاب نیستم، بوی آن، رنگ آن، صفحاتش، کارش، حروفش، … زندگیش. قدیمی، مجلل و زیبا.
من امروز قصد داشتم آن را پست کنم زیرا آن نشانه ای از عشق است. نشانه ای که هرگز فراموش نخواهد شد. من می دانم که هر روز هدایای زیادی دریافت می کنم. یک بوسه ساده، یک آغوش ساده، یک حرف ساده، یک ژست ساده. همچنین من دریافت می کنم یک نامه ساده، یک ویدئو ساده، یک تصویر ساده، یک مکالمه ساده، یک چت ساده.
من همه آنها را استفاده می کنم و همه آنها هستند ویژه. اما این یکی هست خیلی ویژه تر. موجودی آن هست عزیز برای کسی. من در حال نگهداری از یک نشانه و یک دین هستم. من در حال نگهداری از چیزهایی هستم که مردم می جنگند، میمیرند و زندگی می کنند برای آن. من در حال خواندن چیزی هستم که مردم حتی نمی تونند اونو بخونن. من در حال خوندن رویاهایی هستم که می تونم بخونم.
من در حال نگهداری از سراشیبی هایم هستم. چیزیکه همیشه جستجو کنه و به یاد بیاره منو. نشانه ای عزیز، هدیه ای ساده.
امروز یک روز عاشقانه است. بنابراین امسال من عشقم را غیرمستقیم نشان خواهم داد برای یکی از دلایل زندگیم.
مجددا متشکرم

  Be the first to like this post
Join the conversation
13
There are 13 comments , add yours!
Brissia Boyd 11 years, 1 month ago

huh?
i love the photo tho i didn´t get anythin
i bet it´s something nice

11 years, 1 month ago Edited
Asiamack 11 years, 1 month ago

yess... agree very much with your title...love the Quran

11 years, 1 month ago Edited
Jennye 11 years, 1 month ago

nice collage!

11 years, 1 month ago Edited
Jet28 11 years, 1 month ago

Great collage :-)

11 years, 1 month ago Edited
David Cardona 11 years, 1 month ago

Great!

11 years, 1 month ago Edited
Kambiz Rahmani 11 years, 1 month ago

Very nice shot but I am shocked when the writing in Farsi in your post. Can you understand Farsi ......Wonderful Post

11 years, 1 month ago Edited
V Kookie 11 years, 1 month ago

wow
nicely done

11 years, 1 month ago Edited
Arie 11 years, 1 month ago

Nice... the Quran is a divine miracle of literature about prophesy, science, warnings, wisdom and truths.

11 years, 1 month ago Edited
Finbarr 11 years, 1 month ago

nice pictures!!

11 years, 1 month ago Edited
Walter 11 years, 1 month ago

Looks like greek to me... :-))

11 years, 1 month ago Edited
Roberto F. 11 years, 1 month ago

could understand nothin... I had just 4 classes of ARABE... ahahah

11 years, 1 month ago Edited
Mehdi Saharkhiz 11 years, 1 month ago

this is once of the best writing i have read. the pics are great. but what is amazing is the greatness of your heart

11 years, 1 month ago Edited
Tomie Poodle 11 years, 1 month ago

?? א??ר ????ת ?ענ???, א?? אנ? ?א ???ר את ?שפ?, ת??נ?ת ?פ?

11 years, 1 month ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com