Aida Saadat's PhotoBlog

Let it rain As I walk these streets unknown To no one named Not even myself When I’m low Give me hope That help is coming When I need it most Give me hope That…

یک سینه بود و اینهمه فریاد می برد بانگ خود را تا برج آسمان می کوفت مشت خود را بر چهره زمان زنجیر می گسست دیوار می شکست انگار حق خود را می خواست می زد به قلب توف…

پرندگان همه خیس اند و گفتگویی از پریدن نیست در سرزمین ما پرندگان همه خیس اند در سرزمینی که عشق کاغذی است انتظار معجزه را بعید می دانم جزیره کیش - فروردین 87

قرارمان این نبود بهار بانو! با اين همه شب كه پياپي از سر ما مي گذرد بی سبزینه ترین بهار بی باران شده ای الموت - اردی بهشت 86
Up
Copyright @Photoblog.com