Piroska Klesitz's PhotoBlog

091118

# by pklesitz
posted on Nov. 18, 2009

este

# by pklesitz
posted on Nov. 17, 2009

wedding stories

# by pklesitz
posted on Nov. 15, 2009

Kata

Kata, szűkre vágva

# by pklesitz
posted on Nov. 13, 2009

Cesky Krumlov

# by pklesitz
posted on Oct. 15, 2009

Cesky Krumlov

# by pklesitz
posted on Oct. 13, 2009

bukovinai kolostorok

# by pklesitz
posted on Oct. 07, 2009

zoom 2008

# by pklesitz
posted on Feb. 16, 2009

zoom 2008

# by pklesitz
posted on Feb. 13, 2009

hétköznap...

# by pklesitz
posted on Feb. 12, 2009

csipesz...

# by pklesitz
posted on Feb. 10, 2009

the vase...

# by pklesitz
posted on Jan. 15, 2009

vacsora történetek...

# by pklesitz
posted on Jan. 12, 2009

Hadikfalva

# by pklesitz
posted on Nov. 02, 2008

stairway

# by pklesitz
posted on May 11, 2008

mirror

Barbara

# by pklesitz
posted on Feb. 14, 2008